Úřední deska

Výroční zpráva za školní rok 2021 - 2022

Datum uveřejnění: 25. srpna 2022

Výroční zpráva ZUŠ Viléma Wünsche, Šenov za školní rok 2021/2022
 

Školní vzdělávací program 5

Datum uveřejnění: 25. srpna 2022
 
Školní vzdělávací program Základní umělecké školy Viléma Wünsche, Šenov - verze 5.
 
 

Informace o ochraně osobních údajů zaměstnanců a uchazečů o zaměstnání

Datum uveřejnění: 18. března 2022

Informace o ochraně osobních údajů je poskytována pro plnění právních povinností v článcích 12 až 14 obecného nařízení. Tento dokument je veřejný a slouží k Vašemu řádnému informování o rozsahu, účelu, době zpracování osobních údajů a k poučení o Vašich právech v souvislosti s jejich ochranou.

Covid ve školách - Kdo o čem rozhoduje?

Datum uveřejnění: 22. listopadu 2021

Přehled, kdo o čem rozhoduje, nošení roušek, nařízení karantény, distanční výuka.
 

Směrnice o zacházení s osobními údaji ve škole

Datum uveřejnění: 1. září 2022

Tato směrnice upravuje postupy školy, jejích zaměstnanců, případně dalších osob při nakládání s osobními údaji. Směrnice rovněž upravuje některé povinnosti školy, jejích zaměstnanců, případně dalších osob při nakládání s osobními údaji. Tato směrnice je závazná pro všechny zaměstnance školy.

Výroční zpráva za školní rok 2020 - 2021

Datum uveřejnění: 27. srpna 2021

Výroční zpráva ZUŠ Viléma Wünsche, Šenov za školní rok 2020/2021
 

Školní řád s účinností od 1. 9. 2021

Datum uveřejnění: 28. červen 2021

Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky. Provoz a vnitřní režim školy. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Úplata za vzdělávání. Výchovná opatření. Organizace výuky při omezení přítomnosti žáků ve škole.
 

Výroční zpráva za školní rok 2019 - 2020

Datum uveřejnění: 28. června 2020

Výroční zpráva ZUŠ Viléma Wünsche, Šenov za školní rok 2019/2020
 

Výroční zpráva za školní rok 2018 - 2019

Datum uveřejnění: 30. srpna 2019

Výroční zpráva ZUŠ Viléma Wünsche, Šenov za školní rok 2018/2019
 

Spisový řád školy

Datum uveřejnění: 7. března 2019

Organizace Základní umělecká škola Viléma Wünsche, Šenov, Zámecká 2 vydává tento spisový řád, který vychází ze zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů ve smyslu vyhlášky č. 646/2004 Sb. a zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. Spisový řád upravuje provádění spisové služby, která představuje úkony spojené s příjmem oběhem, vyřizováním, odesíláním, ukládáním a vyřazováním písemností.

Celkový počet článků: 15


Další informace

  • IČ: 60802154
  • DIČ: CZ60802154
  • Číslo účtu: 1683825339/0800
  • Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.

Přepnout na mobilní verzi

Kontakt

Základní umělecká škola
Viléma Wünsche, Šenov, Zámecká 2

Zámecká 2
739 34  Šenov

Telefon: +420 596 887 421

E-mail: zus.senov@seznam.cz
www.zus-senov.cz

Více informací

Další informace