Hudební obor

Studium hudebního oboru je rozděleno na přípravné studium, základní studium I. stupně, základní studium II.stupně a studium pro dospělé.

Přípravné studium

Přípravné studium je určeno pro žáky od 5 let věku, délka studia trvá maximálně 2 roky. Výuka probíhá individuálně nebo ve skupině 2 žáků, kdy se dítě učí na modelu spolužáka. Přípravné studium je realizováno na naší škole v rozsahu 1 hodiny týdně. Po absolvování přípravného studia žáci pokračují v rozvoji svých dovedností v základním studiu I. stupně.

Po dlouholetých pedagogických zkušenostech doporučujeme, aby při volbě hudebního nástroje rodiče vycházeli ze zájmu svého dítěte a vzali také v úvahu rady a doporučení našich pedagogů. Při rozhodování o volbě studijního zaměření vám naši učitelé poskytnou veškeré informace a odbornou pomoc.

Žákům s dyslektickými a dysfunkčními poruchami věnujeme zvýšenou pozornost

Základní studium I. a II. stupně

Do základního studia I. stupně jsou přijímáni žáci ve věku od 7 let, délka studia trvá 7 let. Během studia žák získává a postupně rozvíjí techniku hry na hudební nástroj nebo zdravý a správný způsob zpěvu. Hudební návyky následně využívá při interpretaci hudby nejen jako sólista ale i jako spoluhráč komorní hry či zpěvu.

Ve 2. ročníku hlavního oboru začne žák navštěvovat výuku nauky o hudbě. Nauka o hudbě má v první řadě poskytnout žákovi všeobecný hudební přehled, rozvíjet jeho hudebnost, hudební cítění, schopnosti, dovednosti a poznatky o hudbě, podněcovat jeho hudební aktivitu a tvořivost. Nauka o hudbě také pomáhá utvrzovat poznatky, které jsou důležité pro výuku v  předmětu daného studijního zaměření. Cílem nauky o hudbě je poskytnout žákovi základy hudební teorie a propojovat je s praxí. Podstatou nauky o hudbě jsou činnosti hudebně teoretické, rytmické, instrumentální, intonační a sluchové, poslechové, pěvecké, pohybové.

Důležitým cílem výuky je tedy právě propojení a vzájemné využívání a přenášení vědomostí a dovedností z praktické hudební činnosti do oblasti teoretické a naopak.

Po absolvování prvního stupně mohou žáci pokračovat v základním studiu II. stupně, které  je určeno pro žáky od 14 let věku, délka studia trvá 4 roky.

Studium pro dospělé

Studium pro dospělé organizujeme pro absolventy II. stupně základního studia nebo pro žáky, kteří vzhledem k jejich věku nemohou zahájit studium v základním studiu. Studium pro dospělé má nejvýše 4 ročníky. Délka vzdělávání v tomto studiu se určuje podle individuálních schopností žáka s přihlédnutím k jeho věku. Výstupy jednotlivých ročníků vypracuje třídní učitel v individuálním plánu žáka.
 

Plně kvalifikovaní pedagogové s dlouholetou praxí nabízí vašim dětem výuku níže uvedených studijních zaměření. Podrobnější informace o učebním plánu a učebních osnovách naleznete ve „Školním vzdělávacím programu“, který si můžete stáhnout na tomto webu ve formátu PDF.

5.1.1.1. Studijní zaměření: Hra na klávesové nástroje
5.1.1.2. Studijní zaměření: Hra na klavír
5.1.1.3. Studijní zaměření: Hra na housle
5.1.1.4. Studijní zam ěření: Hra na violoncello
5.1.1.5. Studijní zaměření: Hra na hoboj
5.1.1.6. Studijní zaměření: Hra na klarinet
5.1.1.7. Studijní zaměření: Hra na příčnou flétnu
5.1.1.8. Studijní zaměření: Hra na saxofon
5.1.1.9. Studijní zaměření: Hra na trubku
5.1.1.10. Studijní zaměření: Hra na zobcovou flétnu
5.1.1.11. Studijní zaměření: Hra na kytaru
5.1.1.12. Studijní zaměření: Sólový zpěv


 
 

 

Přehled starších článků | Autor: Eva Malicherová | Počet přečtení: 8348x


Další informace

  • IČ: 60802154
  • DIČ: CZ60802154
  • Číslo účtu: 1683825339/0800
  • Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.

Přepnout na mobilní verzi

Kontakt

Základní umělecká škola
Viléma Wünsche, Šenov, Zámecká 2

Zámecká 2
739 34  Šenov

Telefon: +420 776 179 035

E-mail: info@zus-senov.cz
www.zus-senov.cz

Více informací

Další informace